Biz hakda

Biz kim

“Handan Haosheng Fastener Co., Ltd.” 1996-njy ýylda döredildi we Hytaýyň ongongnian Günorta-Günbatar Ösüş Zonasynda, adaty bölekleri paýlaýyş merkezi.Highokary güýçli berkitme önümlerini öndürmekde ýöriteleşen öndüriji.

Birnäçe ýyllap dowam eden tagallalardan soň, hasaba alnan maýa 50 million ýuana öwrüldi, meýdany 30 000 inedördül metrden gowrak, häzirki wagtda 180 adam işleýär, aýlyk önümi 2000 tonnadan gowrak we ýyllyk satuwy köp. 100 million ýuan.Häzirki wagtda ongongnian etrabynda iň uly berkidiji.Önümçilik kärhanalarynyň biri.

biz hakda

Näme üçin bizi saýlamaly?

Tejribe

On ýyldan gowrak çalt eksport tejribesi we tejribeli eksport topary bilen, halkara eksport bazarynyň standartlary we zerurlyklary bilen gaty tanyş.

Häzirki zaman önümçilik zynjyry

Öňdebaryjy import önümçilik enjamlary we abraziw gurallar, berk ERP ulgam dolandyryşyny we awtomatiki gaplamagy goldaýar.

Şahadatnama

ISO 9001 şahadatnamasy

Biz näme edýäris

Handan Haosheng Fasteners gözleg we ösüş, ýokary güýçli boltlary we hozlary öndürmek, satmak we eksport etmek, giňeltmek nurbatlary, guradyjy dyrnaklar we beýleki nurbat önümleri bilen meşgullanýar.Önümler milli standart GB, German standarty, Amerikan standarty, Iňlis standarty, Japaneseapon standarty, Italiýa standarty we Awstraliýa standart halkara standartlary ,.Önümiň mehaniki öndürijilik derejesi 4,8, 8.8, 10.9, 12.9 we ş.m.

biz hakda
näme edýäris

Önümçilik prosesi ISO9001 hil ulgamynyň standartyny berk ýerine ýetirýär.Çig maly gaýtadan işlemekden önümçilik prosesine çenli her bir baglanyşyk berk prosedura laýyklykda işleýär we ýokary hilli gözegçilik işgärleri we doly synag enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.Her önümiň hilini üpjün etmek üçin önümçilik prosesiniň her ädimine netijeli gözegçilik etmek üçin 10 QC, gatylygy barlaýanlar, dartyş synagçylary, Tork ölçeýjisi, metalografiki analizator, duz sepiji synag ediji, sink gatlagynyň galyňlygy ölçeýji we beýleki synag enjamlary bar. öndürildi.

Zawod indi doly proses akymyny emele getirdi, çig maldan, galyplardan, önümçilikden, önüm öndürmekden, ýylylygy bejermekden, ýerüsti bejermekden gaplamak we ş.m. doly enjam ulgamlaryny döretdi we daşary ýurtlardan ösen enjamlar, şol sanda birnäçe toplumy bar. Uly göwrümli ýylylygy bejermek we sferoidleşdiriji örtük enjamlary, köp stansiýaly sowuk ýasalan maşynlaryň onlarça toplumy dürli ululyklary we aýratynlyklary öndürip biler.

ISO9001 şahadatnamasy

Korporatiw medeniýetimiz

1996-njy ýylda döredileninden bäri, Handan Haosheng Fasteners kompaniýamyzyň korporatiw medeniýeti bilen ýakyndan baglanyşykly bolan hiç zatdan häzirki ýagdaýyna çenli ösdi:

1) Müşderi hyzmatdaşlygy ulgamy
Esasy düşünje "ulanyjylar üçin gymmatlyk döretmek we kärhanalar üçin dost gazanmak"."Gowy, hünärmen we güýçli, dogruçyl, ýokary hilli, birinji derejeli bolmak"

2) Ussahananyň önümçilik ulgamy
Esasy düşünje: "Takyklygy yzarlaň we hiline ýetiň"

3) Işgärler ulgamyna ideg
Esasy düşünje: "Ilki bilen howpsuzlyk, zawod öý ýaly"

4) Durmuş jogapkärçiligi ulgamy
Esasy düşünje: "Bilelikde bilelikde baýlyk dörediň, jemgyýetçilik abadançylygy jemgyýeti"

biz hakda
biz hakda

Esasy aýratynlyklary

Bütewilige ýapyşmak: Bütewiligi dolandyrmakda durmak Handan Haoshengiň esasy aýratynlygydyr.
Işgärlere ideg: Dürli naharhanalar we amatly işgärler umumy ýaşaýyş jaýlary bilen enjamlaşdyrylan, işgärleriň iş wagtyny baýlaşdyrmak üçin jukeboks ýaly güýmenje desgalaryny goşmak we işgärleriň agşamlyk naharlaryny, gezelençleri, ýyllyk ýygnaklary we dynç alyşda beýleki topar döretmek çäreleri.

Jemgyýetçilik jemgyýeti: kanuna eýeriň we jemgyýete gaýtaryň.Söwda we senagat birleşikleriniň palatalarynyň dürli çärelerini işjeň guramak we olara gatnaşmak, betbagtçylyklara sezewar bolan sebitleri goldamak we jemgyýetçilik jogapkärçiligini ýerine ýetirmek üçin elinden gelenini ediň.