Gara derejeli 12.9 DIN 912 Silindrik rozetkaly nurbat / Allen bolt

Gysga düşündiriş:

SOKKET CAP SCREWS: Soketli nurbatlaryň uzyn dik taraplary bilen kiçijik silindr görnüşli kellesi bar.Allen (heks rozetka) sürüjisi, allen wilka (hex açary) bilen ulanmak üçin alty taraply dynç alyşdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Soket kellesi nurbatlary çäkli ýerleri bolan programmalar üçin ulanylýar.Olarda silindr görnüşli kelle we iç gysgyç aýratynlyklary bar (köplenç altyburç rozetka), olary daşarky dykylan berkitmeleriň islenmeýän ýerlerinde ulanmaga mümkinçilik berýär.

Olar möhüm ulag serişdeleri, maşyn gurallary, gurallar we ölmek, ýerüsti hereketlendiriji we magdan enjamlary we in engineeringenerçilik goşundylary üçin ulanylýar.Senagatda rozetkaly nurbatlaryň köpelmeginiň iň möhüm sebäpleri howpsuzlyk, ygtybarlylyk we tygşytlylykdyr

1936-HYZMATLAR WE 1960-njy HYZMATLAR
Bu adalga Amerikada köplenç ulanylýar.Rozetka kellesiniň nurbatlarynyň asyl konfigurasiýasy, nominal çeňňegiň diametri, kelläniň diametri we rozetkanyň ululygynyň arasynda yzygiderli gatnaşyklary saklap bilmedi.Bu käbir ululyklaryň öndürijilik mümkinçiligini çäklendirýärdi.

1950-nji ýyllarda Amerikada bir rozetka öndürijisi geometriýa, berkidiji material güýji we amaly esaslar boýunça öndürijiligi optimizirlemek üçin giňişleýin gözlegler geçirdi.Bu gözlegler, ululyk aralygynda yzygiderli ölçegli gatnaşyklary döretdi.

Netijede, bu gatnaşyklar senagat standartlary hökmünde kabul edildi we optimallaşdyrylan dizaýnlary kesgitlemek üçin kabul edilen ýyl - 1960-njy ýyl kabul edildi.Çalyşmak talaby üçin köne stili kesgitlemek üçin 1936-njy seriýa termini saýlandy.

“Socket” we “Allied” 1936-njy we 1960-njy ýyllaryň ikisiniň hem giň gerimini göterýär, belli bir programma üçin geň we aýratyn ululyklar zerur.

Socket we Allied, ekzotik poslamaýan polatlar we sary metallar ýaly ähli garyndy metallarda Socket Cap nurbatlaryny öndürip biler.

JEMLE HEJI HEAD KAP GÖRNÜŞLERINI. ÜSTÜNLIKLERI
- ordinaryönekeý berkidijiler bilen deňeşdirilende, deň ölçegdäki az rozetkaly nurbatlar bogunda şol bir gysyş güýjüne ýetip biler.

- Berlen iş üçin az nurbat gerek bolansoň, burawlamak we kakmak üçin az deşik gerek.

- Az nurbat ulanylýandygy sebäpli agram azalýar.

- Komponent bölekleriniň kiçi göwrümi sebäpli agram azalýar, sebäbi rozetka nurbatlarynyň silindr kelleleri alty kellelerden az ýer talap edýär we goşmaça armatura talap etmeýär.
  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň