Uglerod gurluş polatynda fosfor bölünişiginiň emele gelişiniň we döwülmeginiň derňewi

Uglerod gurluş polatynda fosfor bölünişiginiň emele gelişiniň we döwülmeginiň derňewi

Häzirki wagtda içerki polat fabrikleri tarapyndan üpjün edilýän uglerod gurluşly polat simleriň we barlaryň umumy aýratynlyklary φ5.5-φ45, has ösen aralygy φ6.5-φ30.Ownuk simli çybykda we çig malda fosforyň bölünmegi sebäpli köp sanly heläkçilik bar.Fosfor bölünişiginiň täsiri we salgylanma üçin çatryklaryň emele gelşiniň derňewi barada gürleşeliň.

Fosforyň demir bilen goşulmagy, degişlilikde demir-uglerod fazasy diagrammasyndaky austenit faza sebitini ýapyp biler.Şonuň üçin gaty we suwuklygyň arasyndaky aralyk ulalmaly.Fosforly polat suwuklykdan gaty sowadylanda, giň temperatura diapazonyndan geçmeli.Polatdaky fosforyň ýaýramagy haýal.Bu döwürde ýokary fosfor konsentrasiýasy (pes ereýän nokat) bilen eredilen demir ilkinji gaty berk dendritleriň arasyndaky boşluklardan doldurylýar we şeýlelik bilen fosfor bölünişigini emele getirýär.

Sowuk sözbaşyda ýa-da sowuk ekstruziýa prosesinde köplenç döwülen önümler bolýar.Döwülen önümleriň metalografiki gözden geçirilmegi we seljermesi ferritiň we merjeniň zolaklarda paýlanýandygyny we matrisada ak demir zolagyny görüp boljakdygyny görkezýär.Ferritde bu zolak görnüşli ferrit matrisasyna aralyk zolak görnüşli açyk çal sulfid goşulmalary bar.Kükürt fosfidiň bölünmegi netijesinde dörän bu zolakly gurluşa "arwah çyzygy" diýilýär.Sebäbi agyr fosfor bölünişi bolan sebitdäki fosfor baý zonasy ak we açyk görünýär.Ak we açyk kemeriň düzümindäki fosforyň köp bolmagy sebäpli, fosfor bilen baýlaşdyrylan ak we açyk guşakdaky uglerodyň mukdary azalýar ýa-da uglerodyň mukdary gaty az.Şeýlelik bilen, fosfor bilen baýlaşdyrylan kemeriň üznüksiz guýulmagy wagtynda üznüksiz guýma plitasynyň sütün kristallary merkeze tarap ösýär..Bilet berkitilende, eredilen polatdan austenit dendritleri çökýär.Bu dendritleriň düzümindäki fosfor we kükürt azalýar, ýöne iň soňky gaty eredilen polat fosfor we kükürdiň haramlygy elementlerine baý, fosforyň we kükürdiň köp bolmagy sebäpli, kükürt sulfid emele getirer we fosfor matrisada erär.Düzmek aňsat däl we uglerodyň zyňylmagyna täsir edýär.Uglerod eräp bilmeýär, şonuň üçin fosforyň gaty ergininiň töwereginde (ferrit ak zolagyň gapdallary) uglerodyň mukdary has ýokarydyr.Ferrit guşagynyň iki gapdalyndaky uglerod elementi, ýagny fosfor bilen baýlaşdyrylan ýeriň iki tarapynda degişlilikde ferrit ak guşak bilen paralel dar we aralyk merjen guşak emele gelýär we adaty dokumalar Aýry-aýry.Bilet gyzdyrylanda we basylanda, şahalar togalanýan gaýtadan işleýiş ugry boýunça uzalar.Ferrit zolagynda ýokary fosfor barlygy, ýagny çynlakaý fosfor bölünişi, giň demir we açyk ferrit zolagynyň emele gelmegine sebäp bolýar, açyk demir bilen sulfidiň açyk çal zolaklary bar. element bedeni.Uzyn zolakly sulfidli fosfor baý ferrit topary, adatça "arwah çyzygy" guramasydyr (1-2-nji surata serediň).

Uglerod gurluş polatynda fosfor bölünişiginiň emele gelişiniň we döwülmeginiň derňewi02
Surat 1 SWRCH35K 200X uglerod polatdan arwah simleri

Uglerod gurluş polatynda fosfor bölünişiginiň emele gelişiniň we döwülmeginiň derňewi01
2-nji surat Q235 500X ýönekeý uglerod polatdan arwah simleri

Polat gyzgyn togalananda, biletde fosfor bölünişi bar bolsa, bitewi mikrostrukturany almak mümkin däl.Mundan başga-da, fosforyň bölünmegi sebäpli materialyň mehaniki aýratynlyklaryny hökmany suratda azaldar ýaly "arwah sim" gurluşy emele geldi..

Uglerod polatdan fosforyň bölünmegi adaty, ýöne dereje başga.Fosfor gaty bölünen mahaly ("arwah çyzygy" gurluşy) polata gaty ýaramaz täsir eder.Elbetde, sowuk sözbaşy döwründe fosforyň düýpli bölünmegi, material döwülmeginiň günäkäridir.Polatdaky dürli däneleriň dürli fosforly bolandygy sebäpli, material dürli güýç we gatylyga eýe;beýleki tarapdan, materialy içerki stres döredýär, materialyň içki döwülmegine ýykgyn eder."Arwah sim" gurluşy bolan materialda, gatylygyň, güýjüň, döwülenden soň uzalmagyň we meýdanyň azalmagy, esasanam materialyň sowuk bolmagyna sebäp boljak täsir berkliginiň peselmegi, fosforyň düzümi poladyň gurluş aýratynlyklary gaty ýakyn gatnaşykda.

Metallografiki kesgitleme Meýdanyň merkezindäki "arwah çyzygy" dokumasynda açyk çal uzyn sulfidler köp.Gurluşyk polatdan metal däl goşulmalar esasan oksidler we sulfidler görnüşinde bar.GB / T10561-2005 "Polatdan metal däl goşulmalaryň mazmuny üçin standart bahalandyryş diagrammasy mikroskopik gözleg usuly" laýyklykda, B görnüşi goşulmalary şu wagt wulkanlaşdyrylýar, material derejesi 2,5 we ondan ýokary.Hemmämiziň bilşimiz ýaly, metal däl goşulmalar çatryklaryň potensial çeşmesidir.Olaryň bolmagy polat mikrostrukturasynyň dowamlylygyna we ykjamlygyna çynlakaý zeper ýetirer we poladyň şäherara güýjüni ep-esli azaldar.Munuň netijesinde poladyň içki gurluşynyň "arwah çyzygynda" sulfidleriň bolmagy, ýarylmagy üçin iň ähtimal ýerdir.Şonuň üçin köp sanly berkidiji önümçilik meýdançalarynda sowuk ýasama çatryklar we ýylylygy bejermek çatryklary köp mukdarda açyk çal reňkli sulfidler sebäpli ýüze çykýar.Şeýle erbet dokalmalaryň peýda bolmagy metal häsiýetleriniň dowamlylygyny bozýar we ýylylygy bejermek howpuny ýokarlandyrýar."Arwah ýüplügi" kadalaşdyrmak we ş.m. aýryp bolmaýar we haramlyk elementleri eremek prosesinden ýa-da çig mal zawoda girmezden ozal berk gözegçilikde saklanmalydyr.

Metal däl goşulmalar, düzümine we deformasiýasyna görä alýumin (A görnüşi) silikat (C görnüşi) we sferik oksid (D görnüşi) bölünýär.Olaryň barlygy metalyň dowamlylygyny kesýär we gabykdan soň çukurlar ýa-da çatryklar emele gelýär.Sowuk bozulanda döwükleriň çeşmesini emele getirmek we ýylylygy bejermek wagtynda stresiň konsentrasiýasyna sebäp bolmak, ýarylmagy söndürmek gaty aňsat.Şonuň üçin metal däl goşulmalar berk gözegçilikde saklanmalydyr.Häzirki polat GB / T700-2006 "Uglerod gurluş polat" we GB / T699-2016 "Qualityokary hilli uglerod gurluş polat" standartlary metal däl goşulmalar üçin takyk talaplary bermeýär..Möhüm bölekler üçin A, B we C-iň gödek we inçe çyzyklary adatça 1,5-den, D we Ds gödek we inçe çyzyklar 2-den köp däl.


Poçta wagty: 21-2021-nji oktýabr