Safir professional printeri.Hotend E3D-V6 ikinji neşir syýa kartrij.

Awtoryň makalalaryny halasaňyz, ýazyja ýazylyň.Soňra onuň täze makalalary barada size habar berler.
Awtoryň profilinde islän wagtyňyz habarnamalardan abunalyk edip bilersiňiz.
Bu ýazgy, öňki E3D-V6 gyzgyn kartrijimi täzelemek hakda.
- 3010 ölçegli turbany üflemek üçin şowhunly sowadyjy 4010 bilen çalşyryldy;
- Gowulandyrylan hotend monta geomet geometriýasy - indi gaty ygtybarly saklanýar;
- Bloweriň ujuna berkitmeler goşuldy we geometriýasyny gowulaşdyrdy.
Süzgüç elementi sökmek we ýygnamak aňsat we gaty ygtybarly sapakly ýeň ulanýar.4010 sowadyjy, 3010 sowadyjy bilen deňeşdirilende ses derejesini ep-esli azaldyp biler.
Bu modeliň muşdagy M2 nurbat bilen berkidildi.Şol sebäpden, olary berkitmek üçin, barreliň öň we yzky böleklerini bir tarapynda M2-4 sapakly gyrymsy agaçlar bilen kebşirlemeli.“BL-Touch” eýesi üçin M3 sapakly gabyklar kartrijiň öň tarapyna, her gapdalyndan birleşdirilmelidir.
Sensory gurnamak üçin “BL-Touch” kysymynyň özünde M2.5 sapak bilen 2 sany eremeli
Janköýeriň gapagyny berkitmek üçin 2 M2.5 sapakly gabyklar kartrijiň öňüne birleşdirilmelidir.
Kartrijiň iki ýarysy iki sany DIN912 M3x16 nurbat bilen berkidildi, munuň üçin 2 M3 sapakly pyçak öň tarapynda eremeli.
Makala 75 halanýan bolsa, ikinji bölümini ýazaryn, şol ýerde çap görnüşini ýerleşdirerin.
Awtoryň makalalaryny halasaňyz, ýazyja ýazylyň.Soňra onuň täze makalalary barada size habar berler.
Awtoryň profilinde islän wagtyňyz habarnamalardan abunalyk edip bilersiňiz.
Awtoryň makalalaryny halasaňyz, ýazyja ýazylyň.Soňra onuň täze makalalary barada size habar berler.
Awtoryň profilinde islän wagtyňyz habarnamalardan abunalyk edip bilersiňiz.
Awtoryň makalalaryny halasaňyz, ýazyja ýazylyň.Soňra onuň täze makalalary barada size habar berler.
Awtoryň profilinde islän wagtyňyz habarnamalardan abunalyk edip bilersiňiz.
Awtoryň makalalaryny halasaňyz, ýazyja ýazylyň.Soňra onuň täze makalalary barada size habar berler.
Awtoryň profilinde islän wagtyňyz habarnamalardan abunalyk edip bilersiňiz.
Parolyňyzy täzeden düzmek üçin görkezmeler bilen size e-poçta iberildi.5 minudyň içinde e-poçta almadyk bolsaňyz, spam bukjany barlaň we gaýtadan synanyşyň.


Iş wagty: 19-2022-nji sentýabr