Suzuki V-Strom 1000 ABS tank sumkasyny gözden geçirmek we gurnamak

Torba welosipedde gaty oňat gabat gelýär we ýangyç çüýşesiniň üstündäki halka gulpuna dakylýar, şonuň üçin tanky dyrnajak zat ýok.
Doly tank sumkasyny ýygnamak üçin 3 dürli bölek sargyt etmeli bolarsyňyz;muny diňe tank sumkasy gowşurylandan soň tapdym, zerur gurnama bölekleri ýok (V-Strom 1000 ABS blogynda tank sumkasynyň görkezmelerine serediň).
“Suzuki Ring Lock Tank Bag” (990D0-04600-000; 249.95 dollar) diýlip atlandyrylýan tank sumkasyndan başga-da, halka dakmak gerek bolar (990D0-04100; 52.95 dollar).ABŞ) we halka dakmak adapteri (990D0 bölüm).- 04610;$ 56.95).
Ippingük daşamagyna baglylykda, SW-Motech tank ýüzügini 39.99 dollara satyn alyp, birnäçe dollar tygşytlap bilersiňiz.
Soňra köp dürli şekilde we ululykda bar bolan “Twisted Throttle SW-Motech / Bags Connection” ýangyç çüýşesi sumkasyny satyn alyp bilersiňiz (Twisted Throttle webBikeWorld şahamçasynyň satyjysy).
Aslynda, Suzuki aksesuar tank sumkasy we berkidijiler SW-Motech tarapyndan öndürilýär diýilýär.
Suzuki tank sumkasy ulgamy baradaky iň uly nägileligim, eýesiniň doldurgyç halkasyna sokulýan adapter plastinka bölegini gurmak üçin tank sumkasynyň aşagyndan burawlamaly.
Suzuki muny zawodda etmeli, ilkinji nobatda, töleýän bahasy üçin, bu hiç hili kynçylyksyz bolmaly.
Hakykatdanam 250 dollarlyk gaz çüýşesi sumkasyny satyn alyp, ilki deşik burawlamak isleýärsiňizmi?
Görkezmeleri gaty düşnüksiz gördüm, bu meniň ikinji şikaýatym.Bularyň hemmesini anyklamak üçin köp wagt gerek boldy we aslynda 3 bölümi görkezme bar, her bölegi üçin biri, bu zatlary kynlaşdyrýar.
Tankdaky halka we adapter üçin görkezmeleriň tank sumkasy üçin görkezmelerde çyzyk çyzgylaryny görkezmegine kömek etmeýär.
Nowöne indi beýniniň ähli işini bitirenimden soň, bu jikme-jik webBikeWorld synyny salgylanma hökmünde ulanyp bilersiňiz, şeýlemi?!!
Ine bir yşarat: Köp “Saňa aýtdym” sapaklaryndan soň, kyn ýoly öwrendim, iň möhüm zat, görkezmelere doly düşünýänçäňizi ýuwaş-ýuwaşdan we ünsli okamakdyr.
Toolshli gurallary, ähli bölekleri we enjamlary ýerleşdiriň we hozlar we boltlar bilen tanyşyň.Soňra işe başlamazdan ozal tutuş programmany synagdan geçiriň.
Maňa ynanyň, başda pikir edeniňizden ýa-da göz öňüne getiren zatlaryňyzdan üýtgeşik bir zat tapsaňyz, goşmaça wagt we güýç sarp eder.
Bu görkezmeleriň suraty.Eger görkezme gutusyndaky tekst baglanyşygyna bassaňyz, zerur bölekleri, enjamlary we gurallary görkezýän her görkezmäniň has uly suratlaryny görüp bilersiňiz.Fotosuratyň aşagynda ýygnanyşygy, ýagny nämälim zadyň biri-birine laýykdygyny görkezýän .pdf çyzgysy bilen baglanyşyk bar.
Size Phillips # 1 tornavida gerek bolar (ajaýyp Wiha Micro-Finish otwýortkasyny ulanýaryn) we 3mm we 4mm alty wyşkaly (Hünär ussasynyň T-tutawaçly wilkasyny ulanýaryn (syn)).
Mundan başga-da, ölçeg ölçegi (hökümdar), elektrik ýa-da simsiz buraw, 8,5 mm bit ýa-da bary-ýogy 0,2 mm kiçi bolan köne mekdebi 21/64 ekwiwalenti gerek bolar.
Şol bir ýapmak usuly bilen “Bags Connection” markasy EVO tank sumkalarynyň 8.5 mm buraw bölegi bilen gelýändigini ýadyňyzdan çykarmaň.
“Suzuki V-Strom 1000 ABS” ýangyç guýujy sumka, “Adventure” modeliniň ýük kuwwatyna ýakymly goşundy.
“Quick Lock” tank sumkasyny dakmak ulgamy gowy işleýär we sumkanyň boýaga sürtülmeginiň öňüni alýar.Aýyrmak gaty aňsat, ýöne saklaýan halkada gurmak has aňsat.
Başlangyç gurnama prosesi öňküsinden has çylşyrymlydy, ýöne esasy mehaniki başarnyklary we käbir gurallary bolan her kim muny başarmaly.Forgetatdan çykarmaň: görkezmeleri üns bilen okaň we wagtyňyzy alyň!
JP-den (2014-nji ýylyň iýun aýy): “Suzuki GSX1250FA-a SW-Motech wersiýasy EXACT tank sumkasyny gurdum we 2004-nji ýylda Suzuki DL650 V-Strom üçin satdym.Bahasy hem meni goýdy, ýöne dizaýny haladym, şonuň üçin triggeri çekdim.
Şeýle hem enjamy gurnamaga wagt tapdym, ony iki gezek, üç gezek, dört gezek, bäş gezek ölçedim ... ahyrsoňy täze sumkamy (!) Burawlamazdan ozal.Netijede, oňa mynasyp boldy.
Çalt gurulmagy we düşürilmegini, boýagsyz galmagyny we iPhone 5S-i nawigasiýa enjamy hökmünde ulanmaga mümkinçilik bermegini gowy görýärin.
Telefonymy ýa-da GPS enjamymy saklap bilýän aksesuar saklaýjyny satyn aldym we gaty gowy işledi.Mundan başga-da, ýol kartalarynyň bir haltasynyň ýokarsyna berkidilen kartalar gutusy eýýäm birnäçe ýüz dollarlyk dowzahy satyn aldym.gowy netijeler.
Şonuň üçin doly pul bilen telefonym, nawigasiýa, telefon güýji we kartalary bar, bu amaly ýangyç guýujy sumkada barmagymyň ujunda.Gymmat, ýöne gaty funksional we gurnama ulanmak aňsat.
Aý, meniň boşatma kemerim SW-Motech wersiýamda bardy we otagyň goltugyna owadan siňdi.Bir teňňe alyp bilýän bolsaň, bu tigir üçin mynasyp goşundy."
Saýlanan motosikl we degişli satyjylar üçin web sahypasynda mahabat bermäge mümkinçilik berýän saýlanan şahamça programmalaryna goşuldyk.
wBW tapmak kyn we üýtgeşik motosikl önümleri barada subýektiw pikirleri we maglumatlary berýär.Synlarymyz amaly, jikme-jik we bitarap.


Iş wagty: Noýabr-07-2022