ýüplük zawody

Tomusy nädip söýüp bolmaz?Elbetde, gyzýar, ýöne sowuklygy hökman ýeňýär we size köp wagt gerek.Motor Builder-de toparymyz ýaryş çärelerine, görkezişlere, motor öndürijilerine we dükanlaryna baryp görmek we adaty mazmunly işler bilen meşgullandy.
Haçan-da wagt örtüginde ýa-da wagt gabynda ýerleşdiriji pin ýok bolsa ýa-da ýerleşýän çukuryň deşigi çeňňege gabat gelmedik ýagdaýynda.Köne damperi alyň we merkezi gum, indi burun burnundan süýşüp biler.Boltlary berkidip, gapagy berkitmek üçin ulanyň.
Hünärmen motor gurluşykçysy, mehanik ýa-da öndüriji bolsun, ýa-da hereketlendirijileri, ýaryş awtoulaglaryny we çalt awtoulaglary halaýan awtoulag höwesjeňi bolsun, Motor Builder-iň size bir zady bar.Çap magazinesurnallarymyz, motor pudagy we onuň dürli bazarlary barada bilmeli zatlaryňyz barada tehniki maglumatlary berýär, habar býulletenlerimiz bolsa iň täze habarlar we önümler, tehniki maglumatlar we pudagyň içerki işgärleri bilen habarlaşýar.Şeýle-de bolsa, bularyň hemmesini diňe abuna ýazylyp bilersiňiz.“Motor Builders” Magazineurnalynyň aýlyk çap we / ýa-da elektron neşirlerini, şeýle hem hepdelik motor gurluşykçylary habar býulletenimizi, hepdelik motor habar býulletenini ýa-da hepdelik dizel habar býulletenini göni poçta gutyňyza almak üçin ýazylyň.Wagtyň geçmegi bilen at güýji bilen örtülersiňiz!
Hünärmen motor gurluşykçysy, mehanik ýa-da öndüriji bolsun, ýa-da hereketlendirijileri, ýaryş awtoulaglaryny we çalt awtoulaglary halaýan awtoulag höwesjeňi bolsun, Motor Builder-iň size bir zady bar.Çap magazinesurnallarymyz, motor pudagy we onuň dürli bazarlary barada bilmeli zatlaryňyz barada tehniki maglumatlary berýär, habar býulletenlerimiz bolsa iň täze habarlar we önümler, tehniki maglumatlar we pudagyň içerki işgärleri bilen habarlaşýar.Şeýle-de bolsa, bularyň hemmesini diňe abuna ýazylyp bilersiňiz.“Motor Builders” Magazineurnalynyň aýlyk çap we / ýa-da elektron neşirlerini, şeýle hem hepdelik motor gurluşykçylary habar býulletenimizi, hepdelik motor habar býulletenini ýa-da hepdelik dizel habar býulletenini göni poçta gutyňyza almak üçin ýazylyň.Wagtyň geçmegi bilen at güýji bilen örtülersiňiz!
Has ýokary ýangyç basyşlarynda silindr kellesiniň silindr blokynyň üstünde berk durmagy hökmany zat.Şonuň üçin bu işi ýerine ýetirmek üçin ynanýan kelläňiz markasyny saýlamak möhümdir.
Günüň dowamynda işleýän iş awtoulagyňyz, köpugurly iş üçin gurlan ýük awtoulagyňyz ýa-da arasynda bir zat barmy, ähli ýük awtoulaglarynyň täze silindrli boltlar toplumyndan peýdalanjakdygyna şek ýok.
Çybyklar ýaly hereketlendiriji berkidijileri satyn almak barada aýdylanda bolsa, olar köpden bäri sanawyň başynda - ARP.ARP 50 ýyldan gowrak wagt bäri işleýär we karzlary talap etmek üçin has ýokary öndürijilik berkitmelerini öndürmäge çalyşýar.Şeýle-de bolsa, soňky döwürde bu ugurda bäsdeşlik barha artýar we bazar paýyna dalaş edýän kompaniýalaryň biri Florida ştatynyň Groveland şäherinden KT Performance markasy Gator Fastenersdir.
Has ýokary ýangyç basyşlarynda silindr kellesiniň silindr blokynyň üstünde berk durmagy hökmany zat.Şonuň üçin bu işi ýerine ýetirmek üçin ynanýan kelläňiz markasyny saýlamak möhümdir.Recentlyakynda ARP bilen baş studiýa önümleri barada gürleşdik we Ogaýo ştatynyň Kanton şäherindäki Zeigler Dizel Performance bilen her kompaniýanyň studiýa aýratynlyklary we tehnologiýalary we iň soňky meňzeşlikleri üçin Gator berkitmeleri barada gürleşdik.we olar bilen baglanyşykly tapawutlar.dizel mähellesine.
Adatça, häzirki wagtda zawod berkitmesi bir gezeklik hasyl berkidiji.Bu, wagtyň geçmegi bilen silindriň kellesini blokdan çykaryp, silindriň kellesine zeper ýetirmegiň gaty uly ähtimallygynyň bardygyny aňladýar.ARP ýa-da Gator berkidijilerinden soňky boltlar zawod boltlary ýaly uzalmaýar, sebäbi tork öndürijilik güýji ýok.
ARP-den Kris Raşke: "Dizel öndürijiligi taýdan zawod enjamlaryndan 20 göterim ýokarydyrys" -diýdi."Bu esasy maksat we maksatdy.Gaýtadan ulanyljak bir zat isledik.Gepleşen adamlarymyzyň köpüsi ARP2000 we 625 dyrnak ulandy. ”
ARP dürli gaz we dizel hereketlendirijileri üçin baş bolt toplumlaryny hödürleýär we Gator berkidijileri esasy dizel hereketlendiriji platformalaryna laýyk gelýär.Şeýle-de bolsa, “Gator” bazaryň gaz tarapynda däl ýaly, ýöne LS baş bolt görnüşi bilen gelýär.
Dizel hereketlendirijileri üçin Gator boltlary, 2001-nji ýyla çenli täzelenen 2020 L5P hereketlendirijisine çenli we Duramax hereketlendirijileri üçin niýetlenendir.“Powerstroke” we “Cummins” hereketlendirijileri 1989-njy ýylda Rams-den 1994-nji ýylda “Powerstroke” -e çenli.
Zeigler Dizel Performance-dan Jastin Zeigler: "Gator daglary, görenlerim bilen deňeşdirilende gaty owadan görünýär" -diýdi.“Beýleki öndürijilerden gaty şübheli studiýalary gördüm.ARP olary beýlekilerden has köp ulanýar.Şeýle-de bolsa, meniň pikirimçe, Gator berkidijileri hökman gowy saýlaw we gowy saýlaw.Hilini, bahasyny we elýeterliligini haladym.gördüm.
220,000 psi-den gowrak dartyş güýji bilen, Gator berkidijileri zawod boltlary ýaly uzalmaz.Iň oňat ýadawlyk güýji üçin ýylylyk bejergisinden soň togalanan sapaklar bilen öndürilýär.Olar konsentrasiýa üçin merkezsiz ýer we her toplumda ýylylyk bilen işlenýän hrom polat, paralel ýer 12 nokat hozy we çydamlylygy üçin gara oksid örtükli ýuwujylar bar.
Gator täze marka hökmünde tebigy ýagdaýda ýokary hilli önüm hödürläp bilse-de, henizem ARP-iň iň gowy we iň uly tapawutlandyryjylaryndan biri - tejribe ýetmezçilik edýär.
Raşke düşündirýär: "Zawod berkidijilerini we zawod berkidijilerinden alýan gysyş ýükleriňizi barlamak üçin zawod gurnama usulyny ulanýarys".“Ine, biz ol ýerden gurduk.Şeýle hem içerde synag kamerasy bolan peç bolan ýylylyk synag enjamy bar we iş temperaturasynda berkidijilere nähili täsir edýändigini görmek üçin hemme zady hereketlendirijiniň işleýiş temperaturasyna çenli gyzdyryp bilersiňiz.Islendik programma üçin berkidiji enjamlar döredenimizde, bu faktorlary göz öňünde tutmalydyrys.Gurallar gutymyzda zerur zatlary etmek üçin köp gural bar. ”
Geçmişde berkidijiler 180,000-200,000 psi-da 8740 material ulanýardylar, bu zawod enjamlaryny çalyşmak üçin elmydama ýeterlikdi.Häzirki wagtda ARP ýaly markalar müşderilere has ýokary dartyş güýji bolan ARP2000, Inconel ýa-da Custom Age 625 PLUS saýlamagy teklip edýär.
"8740 material bilen, diňe Rokwell şkalasynda takmynan 38-42 töweregi 200,000 psi işledip bilersiňiz we hezil şu ýerden başlaýar" -diýdi.“Eger has ýokary galdyrjak bolsaňyz, kelläňizi ýadadarsyňyz.Özlerini alyp barmaly ýerlerinde işleýän materiallary saýlamaly ".
ARP 2000 220,000 psi-de gaty gowy ýerine ýetirildi we Rasçkäniň pikiriçe, has ýokary ýadawlyk häsiýetleri we ýokary gysgyçly ýüklerde ýokary süýümlilik bardy.Şol ýerden, ARP adaty ýaş materiallaryny hödürleýär.
Raşke: "Custom Age-iň ajaýyp taraplarynyň biri poslamaýan polatdan ýasalan materialdyr" -diýdi.“Highokary dartyş güýji bar (260,000+ psi), şonuň üçin ony silkip bilersiňiz we şonda-da begenip bilersiňiz.Bu poslamaýan polatdan, dizel bilen baglanyşykly mesele, olarda ýylylyk, çyglylyk, egzoz köp - bu “umumy polat enjamlary üçin birmeňzeş däl.Poslama wodorody bölüp çykarýar we wodorodyň siňdirilmegi berkidijilere zeper ýetirip biler.Güýçlendirmek üçin hasalary aşa gyzdyrsaňyz, poslama sebäp bolýan poslama eýe bolarsyňyz.Wodorod siňdiriş meselesi iki esse artýar. ”
Elbetde, diňe bir material siziň islegleriňize laýyk gelýän tüpeňe täsir etmän, eýsem ululygyna hem täsir edýär.Adatça, Cummins programmalarynyň köpüsinde 12 mm kelleli boltlar ulanylyp bilner.Şeýle-de bolsa, hakykatdanam ýokary öndürijilikli adamlar 14 mm, 9/16 studiýa, hatda 5/8 studiýa ulanyp bilerler.
Ziegler: "Köplenç Cummins zawodyňyzyň hemmesi 12 mm bolar" -diýdi.“Raryş dünýäsinde has ýokary tork üçin elmydama 14mm ýa-da 9/16 ulandyk.Racearyş awtoulagymdaky baş boltlar 250 fut.Şol 12 metr 125 fut.Tutmakda uly tapawut, ýöne bu gaty üýtgeşik programma. ”
Raşke, Cumminsdäki köp adamyň geçmişde ýeterlik güýçli material materiallarynyň ýoklugy sebäpli has uly studiýalary burawlap başlandygyny aýtdy.Indi, ARP-iň kömegi bilen muny etdiler.
"Adamlar henizem bloklar bilen işlemek isleseler-de, has ýokary derejeli materiallar bilen üpjün edýäris".“Biziň çözgüdimiz, adatça zawodda ulanmak üçin has ýokary hilli berkitmeler öndürmek.Bir zady üýtgetmek isleseňiz, hünärmen bölümimiz aklyndan azaşýar.Dizel ulaglarynyň köpüsinde işledik.Öndürijiler muny edýärler, mysal üçin, Shade, Heisley, Wagler we başgalar ”.
Kämahal has uly göwrüm has gowy eşidilse-de, Raschke blokuňyza, kelläňize we has uly düwürtikden peýdalanmak üçin näme etmelidigiňize esaslanýar.
"Bu boş ýerler bilen käbir adamlar hatda 9/16 ýa-da 5/8 ulanýarlar" -diýdi.“Netijede, iň uly arkaýyn goýup bilersiňiz, ýöne silindr diwary ony goldamaz, ýa-da silindrli kasseta üçin ýer ýok, bloky ýykarsyňyz.has ýokary gysgyçlary dolandyrmak üçin kelläňiz agyr dälmi?Diňe güýçli bir zat goýmagyň ýerine pikirlenmeli zatlar kän.Muny çözmek üçin gurluş aýratynlyklary bolan kelläni ýuwujy hem bolmaly.
“Häzirki wagtda satylýan köp gatly gazyk üçin, köçe ulagynda ýaryş awtoulagyna garanyňda has bagyşlaýjy berkitmeler bolmaly, sebäbi ýaryş awtoulagy bilen ony aýryp, ýygy-ýygydan hyzmat edip bilersiňiz. , köçe awtoulagy bolsa ýüzlerçe müň mil sürmeli bolar.Kelläni tekizläp bilmersiň, ony giňeldip we gysyp bilmersiň. ”
Zeigler bu teswirlere köp halatlarda artykmaç çapyklaryň ýa-da agyr materiallaryň zerur däldigini aýtdy.
Ziegler: "Eger bu ýerde manysyz bir zat bolmadyk kiçijik programma bolsa, onda beýle köp pul harçlamaga sebäp ýok" -diýdi."Eger iş dogry ýerine ýetirilse, gowy ýuwujy we ýokary hilli taýýar boltlar toplumy problema bolmaz".
Motor hereketleriniň köpüsinde bolşy ýaly, işi dogry ýerine ýetirmek 99% üstünlikli.Bu kelläniň boltynyň berkidilmegine-de degişlidir.“Gator Fastener” -iň “Cummins 24” klapan dwigateli üçin 12 mm kelleli boltlar toplumyny gurnamagyna tomaşa etmek üçin Zeigler Dizel Performance-da Jastin bilen tanyşdyk.
Jastin derrew Gatory gaplaýandygy we görkezilendigi üçin öwdi.“Gator” we “ARP” studiýalary zerur enjamlary, markaly bezegleri we gurnama görkezmelerini öz içine alýan ululykdaky gutuda gelýär.ARP taýaklary, adatça, plastmassa gaplarda we hozlarda we ýuwujylarda gaplanýar.Gator gysgyçlary bilen, taýaklar ajaýyp plastmassa gapda ýerleşdirildi, her bir sapakda sapaklary goramak üçin plastik gapak bar we ýuwujylar we hozlar aýratyn haltalarda gelýär.Iň uly tapawutlardan biri, berilýän ýaglamakdyr.ARP ownuk ýag paketini, Gator bolsa AMSOIL montaj ýagynyň uly turbasyny üpjün edýär.
Islendik taýajyk gurmazdan ozal we kranlary her deşikde işledeniňizden soň, arassaçylyk soňraky problemalardan gaça durmak üçin möhümdir.
Ziegler: "Iň esasy zat arassaçylyga ünsi jemlemek".Deşikleri deşeniňizden soň, ýassyklary goýmazdan ozal bar zadymyzyň gaty arassa bolmagy üçin tormoz arassalaýjy bilen süpürmeli bolarsyňyz. "
“Cummins Gator” studiýa toplumy 26 sany taýak bilen - kelläniň daşynda 6 sany uzyn we içerde 20 sany gysga taýak bar.Her çapyjy kellä we bloklara gurulmazdan ozal, ýag bilen ýaglanýar.ARP2000 taýajyklaryna meňzeş bu 12 mm alligatorlar 125 fut-a ýetmek üçin üç sany yzygiderlilik talap edýär.(40, 80 we 125).Beýleki tarapdan, ARP 625 taýaklary 150 futa ýetýär.(50, 100, 150).Iki markanyň görkezmeleri studiýany nädip nurbatlamalydygyny aňsatlyk bilen suratlandyrýar.
Mentionedokarda aýdylyşy ýaly, ARP ähli gerişleri dizaýn etdi, şonuň üçin olary diňe 80% ýük bilen gurmak maslahat berilýär, eger giňeltmek üçin has berk bolmagyny isleseňiz, 20% ýassyk bar.Gator ýa-da ARP, studiýalaryny gaýtadan ulanyp boljakdygyny size aýtmaýar.Jastin näme edip biljekdigiňizi özüňiz aýdyp biler.
"Birnäçe ýyl ozal traktorymda bäş dürli hereketlendiriji üçin birmeňzeş ARP studiýasy bardy" -diýdi."Men ölçedim, hiç zat uzalmady we üýtgemedi, şonuň üçin olary hemişe ulanýaryn we hiç haçan problema görmedim".
Çybyk gurnamak işe baglylykda 4-6 sagat dowam edip biler.Öz maşyn dükanyňyz ýok bolsa, deňeşdirip bolmajak ýekeje zat, kelläňizi gutarmak üçin ibermekdir.
Umuman aýdanyňda, saç gysgyçlary ýokary matematika däl ýa-da olary düzenok, ýöne şonda-da bu işi dogry ýerine ýetirýändigiňize göz ýetirmek isleýärsiňiz, sebäbi ýalňyş etmegiň netijeleri zyýanly bolup biler.
Raşke: "Esasy zat, subut edilen kombinasiýany saýlamak".“Adamlar internete girýärler we bu turbo güýçlendirijini, bu injektory, bu kelläni we ot halkasyny saýlaýarlar we bu zatlaryň hemmesini birleşdirýärler, henizem işlemeýär.Dört ýa-da bäş dürli adamyň pikirlerini, zerurlyklaryna laýyk gelýän kombinasiýany saýlamagyň ýerine ulanýarlar.Haýsydyr bir zat döredilende, elmydama uly surata seretmeli.
“Dogry ýuwujylar, dogry gysgyç ýükleri we kelläni ýuwýanlar bolmaly.Örän oňat netije bereniňizden soň, ot halkalaryna we şuňa meňzeş zatlara girersiňiz. ”
Zeigleriň pikiriçe, tüpeňleriň özi barada aýdylanda köp adam ýalňyş düşünmeýär, tersine, taýýarlyk görýär.
Zeigler: "Arassa palubanyň üstüni üpjün etmek gaty möhümdir, esasanam bu laminirlenen polat ýuwujylary ulananyňyzda ýerüsti gutarnykly bolmaly" -diýdi."Surfaceeriň gutarmagynyň hemişe birmeňzeş bolmagyny isleýärsiňiz."
Häzirki wagtda hereketlendirijiniň her bir bölegi alyjylara dürli görnüşleri hödürleýär.Şeýle-de bolsa, hereketlendiriji enjamlary, ARP hiline, tejribesine we önümine esaslanýan saýlama markasy bolup durýan az sanly ugurlaryň biri bolup biler.Bu agdyklyk entek belli däl, ýöne Gator Fasteners ýaly bazara has köp oýunçy girýär we soňky üpjünçilik zynjyry meselesi beýlekilere artykmaçlyk berýär.
Zigler: "Hiç kim ARP-nyň üstünligine täsir edip bilmez" -diýdi.“Şeýle-de bolsa, meniň pikirimçe, bahadan el çekmese, Gator Fasteners üstünlik gazanyp biler.Bahasy dogry we hili hökman.Meniň pikirimçe, bu ARP zatlary däl-de, hakykatdanam gowy bir zat bolar, sebäbi indi birnäçe aý garaşýarys. "
Raşke, köp öndürijiniň islegi kanagatlandyrmak üçin göreşýändigi sebäpli ARP-iň kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýandygyny boýun aldy.Kompaniýa garaşmagyň wagtyny azaltmak we girdejini artdyrmak üçin işleýär diýdi.
"ARP-iň berýän zadyny ýeňmek kyn, ýöne Gator Fasteners deň saýlaw ýaly görünýär."


Iş wagty: Awgust-24-2022