Standart däl berkidiji

Gysga düşündiriş:

Standart däl berkidijiler, standartlara laýyk gelmeli däl berkidijileri aňladýar, ýagny berk standart aýratynlyklary bolmadyk berkidijiler erkin dolandyrylyp we deňeşdirilip bilner, adatça müşderi belli bir talaplary öňe sürmek üçin, soň bolsa berkidiji öndüriji Bu maglumatlara we maglumatlara esaslanyp, standart däl berkidijileriň önümçilik bahasy, adatça berkidijilerden has ýokary.Standart däl berkidijileriň köp görnüşi bar.Standart däl berkidijileriň bu häsiýeti sebäpli, standart däl berkitmeleriň standartlaşdyrylan klassifikasiýa bolmagy kyn.
Adaty berkidijiler bilen standart däl berkidijileriň arasyndaky iň uly tapawut, olaryň standartlaşdyrylanlygydyr.Adaty berkidijileriň gurluşy, ululygy, çyzuw usuly we bellikleri döwlet tarapyndan kesgitlenen berk standartlara eýedir.(Bölekler) bölekler, umumy standart berkidijiler sapakly bölekler, düwmeler, gysgyçlar, togalanýan podşipnikler we ş.m.
Adaty däl berkidijiler her galyndy üçin tapawutlanýar.Galyndydaky önümiň ýelim derejesi bilen gatnaşygy bolan bölekler, adatça, standart däl böleklerdir.Esasylary öňdäki galyp, yzky galyp we goýmak.Nurbatlardan, pyçaklardan, süýümlerden, perronlardan, çeşmelerden we galyndy boşluklardan başga-da hemmesiniň diýen ýaly standart däl berkidijilerdigini aýdyp bolar.Standart däl berkidijileri satyn almak isleseňiz, adatça tehniki aýratynlyklar, çyzgylar we garalamalar ýaly dizaýn girişini üpjün etmeli, üpjün ediji munuň esasynda standart däl berkidijileriň kynçylygyna baha berer we standart däl önümçilige deslapky baha berer. berkidijiler.Bahasy, partiýasy, önümçilik sikli we ş.m.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Customersörite taslama üçin zerur bolan gaty az mukdarda berkidijiler üçin aýratyn talap bolan dünýädäki müşderilerimize çözgüt hödürleýäris.Şeýle hem, aýratyn zatlary ýa-da üýtgeşik programmalary goşmak bilen, aýratyn talaplaryňyzy sitata bermek we üpjün etmek üçin bilimimiz we tejribämiz bar.

Standart däl ululyk

  1. Adaty işlemegi talap etmek üçin adaty bolmadyk ululyk ýa-da sapak köplenç ýeterlikdir
  2. Adaty bolmadyk materialdan ýasalan we / ýa-da material yzarlanyşyny talap edýär
  3. Adaty örtük ýa-da başga talaplar bar
  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň