Beýlekiler

 • Standart däl berkidiji

  Standart däl berkidiji

  Standart däl berkidijiler, standartlara laýyk gelmeli däl berkidijileri aňladýar, ýagny berk standart aýratynlyklary bolmadyk berkidijiler erkin dolandyrylyp we deňeşdirilip bilner, adatça müşderi belli bir talaplary öňe sürmek üçin, soň bolsa berkidiji öndüriji Bu maglumatlara we maglumatlara esaslanyp, standart däl berkidijileriň önümçilik bahasy, adatça berkidijilerden has ýokary.Standart däl berkidijileriň köp görnüşi bar.Standart däl berkidijileriň bu häsiýeti sebäpli, standart däl berkitmeleriň standartlaşdyrylan klassifikasiýa bolmagy kyn.
  Adaty berkidijiler bilen standart däl berkidijileriň arasyndaky iň uly tapawut, olaryň standartlaşdyrylanlygydyr.Adaty berkidijileriň gurluşy, ululygy, çyzuw usuly we bellikleri döwlet tarapyndan kesgitlenen berk standartlara eýedir.(Bölekler) bölekler, umumy standart berkidijiler sapakly bölekler, düwmeler, gysgyçlar, togalanýan podşipnikler we ş.m.
  Adaty däl berkidijiler her galyndy üçin tapawutlanýar.Galyndydaky önümiň ýelim derejesi bilen gatnaşygy bolan bölekler, adatça, standart däl böleklerdir.Esasylary öňdäki galyp, yzky galyp we goýmak.Nurbatlardan, pyçaklardan, süýümlerden, perronlardan, çeşmelerden we galyndy boşluklardan başga-da hemmesiniň diýen ýaly standart däl berkidijilerdigini aýdyp bolar.Standart däl berkidijileri satyn almak isleseňiz, adatça tehniki aýratynlyklar, çyzgylar we garalamalar ýaly dizaýn girişini üpjün etmeli, üpjün ediji munuň esasynda standart däl berkidijileriň kynçylygyna baha berer we standart däl önümçilige deslapky baha berer. berkidijiler.Bahasy, partiýasy, önümçilik sikli we ş.m.

   

 • Araba bolt / tälimçi bolt / Tegelek kelleli inedördül bolt

  Araba bolt / tälimçi bolt / Tegelek kelleli inedördül bolt

  wagon bolt

  Araba bolt (tälimçi bolt we tegelek kelleli inedördül boýn diýilýär) hem metaldan metala ýa-da köplenç agaçdan metala berkidilmegi üçin ulanylýan bolt görnüşidir.Awstraliýada we Täze Zelandiýada kubok kellesi hökmünde hem bellidir.

   

  Beýleki boltlardan ýalpak kömelek kellesi we uzynlygynyň köp bölegi (beýleki bolt görnüşlerinde bolşy ýaly) tegelek bolsa-da, kelläniň kesişmesi derrew kelläniň aşagyndaky inedördül bolmagy bilen tapawutlanýar.Bu, demir kemerdäki inedördül deşikden ýerleşdirilende, boltyň öz-özüni gulplamagyna sebäp bolýar.Bu berkidijini diňe bir gural, spanner ýa-da wilka bilen bir tarapdan işlemäge mümkinçilik berýär.Wagon boltunyň kellesi, adatça, ýalpak gümmezdir.Çeňňegiň ýüpi ýok;we diametri inedördül kesişiň gyrasyna deňdir.

  Araba bolty agaç şöhläniň iki gapdalyndaky demir berkidiji plastinka, boltuň kwadrat bölegi demir işleriniň inedördül çukuryna ýerleşdirmek üçin döredildi.Arealaňaç agaçlar üçin wagon boltuny ulanmak adaty zat, aýlanmagyň öňüni almak üçin ýeterlik gysyş berýär.

   

  Wagon bolt gulplar we ilikler ýaly howpsuzlyk berkitmelerinde giňden ulanylýar, bolt diňe bir tarapdan aýrylmaly.Aşakdaky tekiz, gümmezli kelle we inedördül hoz, wagonyň boltunyň ygtybarly tarapdan açylmagynyň öňüni alýar

 • NYLON NUT

  NYLON NUT

  Neýlon goýulýan gulp hozy, polimer salynýan gulp hozy ýa-da elastik saklaýjy hoz diýlip hem atlandyrylýan bir nilok hozy, nurbat sapakdaky sürtülmäni ýokarlandyrýan neýlon ýakasy bilen bir görnüşli gulpdyr.

   

 • Tekiz ýuwujy

  Tekiz ýuwujy

  Kir ýuwujy köplenç şulary aňladýar:

   

  Wasuwujy (enjam), adatça bolt ýa-da hoz bilen ulanylýan ortasynda deşikli inçe disk görnüşli tabak

 • Threadüplükli taýak

  Threadüplükli taýak

  DIN975,Argaç diýlip atlandyrylýan ýüplükli taýajyk, iki ujuna ýüplenen has uzyn taýakdyr;ýüp hasanyň doly uzynlygy boýunça uzalyp biler.Dartgynlykda ulanmak üçin niýetlenendir.

  1. Material: Uglerod polat Q195, Q235, 35K, 45K, B7, SS304, SS316
  2. Baha: 4.8,8.8,10.8, 12.9;2, 5, 8, 10, A2, A4
  3. SIZE: M3-M64, uzynlygy bir metrden üç metre çenli
  4. Standart: DIN975 / DIN976 / ANSI / ASTM

 • Uzyn hek hozy / DIN6334 birleşdiriji hoz

  Uzyn hek hozy / DIN6334 birleşdiriji hoz

  STYLE Uzyn hek hozy
  STANDARD DIN 6334
  SIZE M6-M36
  KLASS CS: 4,6,8,10,12; SS: SS304, SS316
  Örtük (Uglerod polat) gara, sink, HDG, ýylylygy bejermek, Dakromet, GEOMET
  MATERIAL Uglerod polat, poslamaýan polat
  Kartonlarda köp / guty gaplamak, köp halta / çelek we ş.m.
  PALLET gaty agaç palet, faner palet, tonna guty / sumka we ş.m.