Salzgitter, Norwegiýadaky Norsk Stål-a az uglerodly plastinka bermek üçin

Wakalar Iň uly konferensiýalarymyz we bazarda öňdebaryjy wakalar, ähli gatnaşyjylara öz işine gymmatlyk goşmak bilen iň oňat aragatnaşyk tejribesini hödürleýär.
Polat wideo polat wideo polatOrbis konferensiýalary, webinarlar we wideo söhbetdeşlikleri polat wideoda görüp bilersiňiz.
Şonuň üçin Ilsenburger Groblech Norsk Stål-i pes uglerodly plastinka bilen üpjün eder.Her tonna 0,65 tonna uglerod aýak yzy bolan listler, 90% gaýtadan işlenen galyndylary ulanyp, elektrik arkasy peçinde öndüriler.
Bu aralykda, awgust aýynyň başynda Ilsenburger Grobblech GmbH we Ispaniýanyň ýel turbina öndürijisi GRI Renewable Industries, SteelOrbis-iň ozal habar berşi ýaly ýel diňlerinde ýumşak polat önümlerini gaýtadan işläp biljek innowasion hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdiler.


Iş wagty: 01-2022-nji sentýabr